Trosolwg

Beth yw Banc Data SAIL?

Mae SAIL yn golygu Cyswllt Gwybodaeth Ddienw Ddiogel. Mae Banc Data SAIL yn system flaenllaw o safon fyd-eang ar gyfer storio a defnydd cadarn a diogel o ddata dienw yn seiliedig ar berson ar gyfer ymchwil i wella iechyd, lles a gwasanaethau. Mae ei fanc data o ddata dienw ynghylch poblogaeth Cymru yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Wedi’i gefnogi a’i gymeradwyo gan y Llywodraeth, mae Banc Data SAIL yn derbyn cyllid craidd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Llywodraeth Cymru.

description Beth yw Banc Data SAIL? description Adolygiad 10 Mlynedd Banc Data SAIL

Cysylltiadau Data gan Ddefnyddio Banc Data SAIL

Delir biliynau o gofnodion dienw, seiliedig ar berson ym Manc Data SAIL, ac, yn amodol ar fesurau diogelu a chymeradwyaeth, gellir cysylltu’r rhain â’i gilydd i fynd i’r afael â chwestiynau ymchwil pwysig. Y llwyfan ymchwil cysylltiadau data datblygedig hwn yw adnodd sengl cyntaf y DU ar gyfer data poblogaeth, iechyd a gofal cymdeithasol a fwriedir ar gyfer ymchwil yn unig. Mae Banc Data SAIL yn gartref i’r ffynhonnell ehangaf a mwyaf hygyrch o ddata poblogaeth ddienw yn y byd ac mae’n cynnig amgylchedd diogel i gynnal gwaith dadansoddi ar gyfer ymchwil.

Diogelu’r Data

Sicrheir diogelwch ac amddiffyniadd y data a ddelir ynddo trwy ei fethodoleg PreifatrwyddTrwy Gynllunio sy’n cael ei reoli’n dynn, gadarn, gymesur a reoleiddir gan dîm o arbenigwyr ac fe’i oruchwylir gan Banel Adolygu Llywodraethu Gwybodaeth annibynnol. Nid yw Banc Data SAIL yn derbyn nac yn trin data adnabyddadwy. Mae’r manylion adnabod a gydnabyddir yn gyffredin yn cael eu tynnu cyn y bydd setiau data yn dod i Fanc Data SAIL, ac felly ni all Banc Data SAIL ail-greu’r setiau data adnabyddadwy.

e-Seilwaith

Erbyn hyn mae Banc Data SAIL wedi’i bweru gan Lwyfan e-Ymchwil Diogel y DU (UKSeRP), a ddatblygwyd gan y Grŵp Gwybodeg Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe, â chefnogaeth Sefydliad Farr o Ymchwil Iechyd Gwybodeg a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Mae UKSeRP yn dechnoleg reoli a rhannu data a bwerir yn uchel, y gellir ei ehangu’n gyflym i weddu i ystod o achosion defnydd, gan gynnwys delweddu, genomeg a dadansoddi testun am ddim. Mae’n elwa o Lywodraethu Gwybodaeth a gynlluniwyd yn ofalus i sicrhau bod data person sy’n seiliedig ar risg sydd â risg breifatrwydd uchel yn cael ei reoli hyd at y safonau uchaf, ac mae ganddo ardystiad ISO 27001.

Erbyn hyn mae Banc Data SAIL, fel nifer gynyddol o raglenni ymchwil ar raddfa fawr, yn defnyddio UKSeRP i ddarparu mynediad a reolir i ddata a Chyfrifiadura Perfformiad Uchel i gannoedd o ddefnyddwyr ledled y byd.

Y Sefydliad

Mae Banc Data SAIL yn ategu astudiaethau ymchwil amrywiol a gynhelir yn y Grŵp Gwybodeg Iechyd yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Gan adeiladu ar Fanc Data SAIL, a chynyddu’r ffocws ar yr arena ryngwladol, CIPHER Sefydliad Farr, yw canolfan aml-gyllidwr gyntaf (dan arweiniad y Cyngor Ymchwil Feddygol) Prifysgol Abertawe. Un o bedair Canolfan Rhagoriaeth Ymchwil E-iechyd y DU (ac wedi’i rwydweithio’n agos i’r partneriaid yn Llundain, Manceinion a Dundee), mae’n dod â chydweithrediad at ei gilydd ledled y DU ynghyd â chyfranogiad allweddol gan y GIG, y Llywodraeth a phartneriaid rhyngwladol.

Cryfhawyd ymrwymiad Cynghorau Ymchwil y DU i’r prosiectau hyn ymhellach yn 2013 trwy gyhoeddi buddsoddiad cyfalaf ychwanegol o £20m yn Sefydliad Gwybodeg Iechyd Farr, gan ddyblu buddsoddiad y DU yn y maes hwn, ag un o bedair Canolfan Sefydliad Farr wedi’i lleoli yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe â’r adeilad Gwyddor Ddata wedi’i gwblhau yn 2016.

Mae Cynghorau Ymchwil y DU unwaith eto wedi ymrwymo i gefnogi ein cyflawniadau blaenllaw yn y maes hwn â chyhoeddiad buddsoddiad y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol mewn Rhwydwaith Data Mawr y DU – Y Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol (Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru), â Chanolfan Ymchwil Ddata Weinyddol Cymru gwerth £8 miliwn dan arweiniad Prifysgol Abertawe sy’n caniatáu i’n harbenigedd e-iechyd a gwybodeg i ehangu i gynnwys gwyddor gymdeithasol a data economaidd.

Gellir canfod detholiad o astudiaethau achos y Grŵp Gwybodeg Iechyd yma.