Yn Dilyn Cymeradwyaeth

Hyfforddiant Ymchwilydd Diogel

Os bydd eich cais i ddefnyddio Data SAIL yn llwyddiannus, bydd gofyn i bob defnyddiwr arddangos hyfforddiant Llywodraethu Gwybodaeth priodol cyn cyrchu data SAIL.

Ar hyn o bryd mae Banc Data SAIL yn derbyn y cyrsiau hyfforddi dilynol:

  • Canolfan Gymorth Rheoleiddio MRC: Data Ymchwil ac E-ddysgu Cyfrinachedd
    Nodwch nad yw’r cwrs hwn ar gael ar hyn o bryd ond os ydych chi eisoes wedi cwblhau’r hyfforddiant, fe’i derbynir fel hyfforddiant Cymeradwy.
  • Cwrs Hyfforddi Defnyddiwr Diogel o Amgylcheddau Data (SURE) – a gynhelir gan ONS, Gwasanaeth Data’r DU, y Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol

Bydd Hyfforddiant SURE yn cael ei ddarparu yn yr Adeilad Gwyddor Ddata, Prifysgol Abertawe ar y dyddiadau dilynol:

21 Medi 2018
26 Hydref 2018
30 Tachwedd 2018

Sylwer nad yw hwn yn rhestr gynhwysfawr, felly os ydych chi wedi ymgymryd â hyfforddiant Llywodraethu Gwybodaeth arall sy’n cynnwys pynciau tebyg i’r cyrsiau a restrir, gofynnir i chi ddarparu cynnwys y cwrs â’ch cais.

Rhaid i hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth fod yn gyfredol. Rhaid i hyfforddiant gael ei ddiweddaru bob 3 blynedd ac os bydd eich tystysgrif hyfforddi yn dod i ben yn ystod cyfnod eich astudiaeth, bydd yn ofynnol i chi adnewyddu’ch hyfforddiant.

Mynediad o Bell trwy Borth SAIL

Unwaith y bydd hyfforddiant ymchwilydd wedi’i gwblhau, nawr bydd rhaid i bob aelod o’ch tîm prosiect sydd angen mynediad i weld y data o bell i ddadansoddi gael cymeradwyaeth i ddefnyddio Porth SAIL. Mae hyn yn caniatáu i ymchwilwyr gyrchu data cymeradwy o bell o unrhyw fwrdd gwaith Windows yn y byd ar unrhyw adeg o’r dydd i gynnal gwaith dadansoddi gan ddefnyddio’r pecynnau ystadegol a osodwyd ymlaen llaw.

I ofyn am fynediad i Borth SAIL rhaid i chi lenwi ffurflen gais.

Mae’n ofynnol i chi gyflwyno’r dogfennau dilynol â’ch cais:

  1. Copi o'ch CV
  2. Tystiolaeth o gwblhau Hyfforddiant Ymchwilydd Diogel

Ar ôl cyflwyno’ch cais, fe gaiff copi o’r Cytundeb Mynediad Data SAIL ei anfon atoch sy’n amlinellu’r amodau am ddefnyddio SAIL y mae’n rhaid i bob defnyddiwr data eu dilyn, unwaith y bydd hwn wedi’i lofnodi a’i ddychwelyd, bydd eich cais am gyfrif yn cael ei brosesu.

Ar ôl cael eich cymeradwyo, byddwch wedyn yn derbyn manylion eich cyfrif er mwyn mewngofnodi i Borth SAIL gan ddefnyddio’ch cyfrifiadur bwrdd gwaith dewisol. Mae mynediad diogel o bell trwy Rwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) lle cyflwynir y data penodol rydych chi wedi gofyn amdano mewn fformat ‘gweld yn unig’ i’w ddadansoddi.

Am ragor o fanylion ynghylch Porth SAIL, lawrlwythwch yr adroddiad achos hwn:
description Adroddiad Achos Porth SAIL

Gateway launch site

Porth SAIL – Offer Dadansoddi a Chymwysiadau

Cynlluniwyd Porth SAIL i roi amgylchedd Windows cyfarwydd i ddefnyddwyr ag ystod o becynnau cymorth a chymwysiadau. Cynhwysir offer ymholi SQL a chymwysiadau a ddefnyddir yn gyffredin, megis MS Office, SPSS, ac R, fel y safon. Mae cymwysiadau eraill fel STATA hefyd ar gael am ffi drwyddedu fach.

Hefyd gall defnyddwyr ofyn am ychwanegu cymwysiadau eraill y mae ganddynt drwydded amdanynt, a cheisio caniatâd i fewnforio ffeiliau nad ydynt yn ddata, megis sgriptiau cystrawen a dogfennau cyfeirio os oes angen.

MS Office
SPSS
R Logo
STATA