Banc Data SAIL yn gartref i interniaid o gynllun Lleoliadau Ymchwil Nuffield

Yr haf hwn, cynhaliodd Banc Data SAIL ddau intern o gynllun Lleoliadau Ymchwil Nuffield. Daeth y cynllun i ben gyda digwyddiad arddangos i ddathlu llwyddiannau’r myfyrwyr, o bob rhan o Gymru, y dyfarnwyd Lleoliadau Ymchwil Nuffield iddyn nhw’n 2022. Yn ystod y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Techniquest ym Mae Caerdydd ar ddydd Iau 27 Hydref 2022, daeth 69 o fyfyrwyr o Gymru ynghyd i ddathlu cwblhau lleoliad 2 neu 3 wythnos yn llwyddiannus.

Mae Lleoliadau Ymchwil Nuffield yn darparu prosiectau ymchwil neu ddatblygu bywyd go iawn sy’n darparu profiad uchelgeisiol STEM i fyfyrwyr dawnus blwyddyn 12 (neu gyfwerth) heb unrhyw hanes blaenorol o aelodau o’r teulu yn mynd i’r brifysgol.

Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymhwyso’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwyd yn yr ysgol tra’n darparu cyfraniad ystyrlon i waith ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

Wedi’i gynllunio i ddatblygu dealltwriaeth o’r broses ymchwil a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ymchwil meintiol, mae’r lleoliad yn galluogi myfyrwyr i ddarganfod posibiliadau llwybr gyrfa newydd a gwella eu ceisiadau ar gyfer cyrsiau addysg uwch.Ariennir rhaglen Lleoliadau Ymchwil Nuffield gan Sefydliad Nuffield gyda chefnogaeth UKRI ac fe’i cyflwynir gan STEM Learning.

Cafodd interniaid Banc Data SAIL, Rachel Waters ac Owen Rowlands, eu goruchwylio a’u mentora gan Dr Hywel Turner Evans, Swyddog Ymchwil yn Nhîm Gwasanaethau Dadansoddol Banc Data SAIL. Rhoddodd Dr Evans y dasg i’r interniaid o ddylunio astudiaeth epidemioleg gan ddefnyddio Banc Data SAIL.

Arweiniodd y gwestai arbennig, enillydd Gwobr Nobel, Syr Martin Evans, y cyflwyniadau tystysgrif a chyhoeddodd enillwyr yr adroddiadau safle gorau 1af ac 2il.

Roedd y prosiect yn cynnwys datblygu cynnig ymchwil ar bwnc o ddiddordeb, trwy lunio adolygiad byr o lenyddiaeth a nodi prosiect dichonadwy. Roedd y cynnig astudiaeth dilynol yn cynnwys y cwestiynau ymchwil i’w hateb, y setiau data a’r newidynnau gofynnol, a chynllun dadansoddi byr.

Er nad oedd yr interniaid yn gallu cael mynediad uniongyrchol at y data hynod ddiogel a gedwir yn SAIL, roeddent yn gallu cael dealltwriaeth o bŵer data iechyd a gweinyddol. Yn ystod eu lleoliadau, bu’r myfyrwyr hefyd yn ymwneud â gweithrediadau o ddydd i ddydd Tîm Gwasanaethau Dadansoddol Banc Data SAIL i werthfawrogi gofynion rheoli’r gwasanaeth hwn ar gyfer y cannoedd o ymchwilwyr cymeradwy sy’n defnyddio Banc Data SAIL.

Wrth ganmol yr interniaid a chynllun Nuffield, dywedodd Dr Evans:

“Mae wedi bod yn wych bod yn rhan o Leoliadau Ymchwil Nuffield eleni. Roedd Rachel ac Owen yn bleser eu harolygu. Fe fu’r ddau’n gweithio’n annibynnol i gwblhau adroddiadau academaidd a phosteri o safon uchel, a oedd yn wych i’w gweld. Fe wnes i fwynhau eu mentora i ddeall ein gwaith ym Manc Data SAIL a’r cymwysiadau niferus o ddata cysylltiedig ar raddfa poblogaeth. Gwyddom fod y lleoliadau hyn yn gweithio a’u bod hefyd yn cael eu gwerthfawrogi gan y brifysgol. Mewn blynyddoedd blaenorol, mae’r prosiectau hyn wedi arwain at fyfyrwyr yn ymuno â chyrsiau Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Hoffwn ddymuno’r gorau i Rachel ac Owen yn eu hastudiaethau a’u gyrfaoedd yn y dyfodol, pob lwc!” 

Wrth siarad am ei phrofiadau o’r lleoliad, dywedodd yr intern Rachel Waters:

“Doeddwn i erioed yn gwybod bod sefydliadau fel Banc Data SAIL yn bodoli cyn gwneud fy interniaeth – mae wedi bod yn brofiad agor llygad. Fe wnaeth i mi werthfawrogi’r holl waith sy’n mynd i mewn i bob erthygl ymchwil allan yna, a sgiliau’r holl bobl y tu ôl i’r llenni sydd yn gwneud y cyfan yn bosibl. Braint oedd gweithio gyda Dr Hywel Turner Evans, a gweddill y tîm.”

Wrth ddiolch i’r rhai fu’n rhan o’r rhaglen, ychwanegodd yr intern Owen Rowlands:

“A gaf fi hefyd ddiolch i chi am eich holl gymorth ac arweiniad. Rydych chi wedi bod yn amhrisiadwy a chefais amser arbennig o dda, gan ddysgu llawer ar yr un pryd. Diolch yn ddiffuant i Hywel Turner Evans a Banc Data SAIL am eu cefnogaeth a’u harweiniad.”

Yn ystod y digwyddiad dathlu gwahoddwyd y myfyrwyr i sefyll wrth ymyl eu posteri ymchwil fel y gallai gwesteion – rhieni/gwarcheidwaid, athrawon a mentoriaid interniaeth gerdded o gwmpas a sgwrsio â nhw am eu gwaith. Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gymryd rhan!

Cynigion ymchwil intern yn seiliedig ar Fanc Data SAIL.