Ein Gwasanaethau

clipboard-data-blueCreated with Sketch.

Gall ein gwasanaethau cymorth dadansoddol ac ymchwil gynghori ynghylch a yw Bank Data SAIL yn gweddu’n dda i’ch cwestiwn ymchwil, y ffordd orau i alinio’ch diddordebau ymchwil â’r data sydd ar gael ac addasu pecyn cymorth yn seiliedig ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau presennol.

Cymorth Dadansoddol

Mae ein gwasanaethau cymorth dadansoddi ac ymchwil yn cynnig cymorth o’r dechrau tan y diwedd a gallwn roi cyngor ar addasrwydd Cronfa Ddata SAIL ar gyfer eich cwestiwn ymchwil chi, sut orau i alinio eich diddordebau ymchwil gyda’r data sydd ar gael a theilwra pecyn sy’n seiliedig ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau presennol.

Offer Dadansoddol

Dyluniwyd Porth SAIL i roi amgylchedd Windows cyfarwydd i ddefnyddwyr â llu o setiau offerynnau a chymwysiadau. Gall defnyddwyr hefyd wneud cais i ychwanegu cymwysiadau y maent yn meddu ar drwydded ar eu cyfer, a gofyn am ganiatâd i fewngludo ffeiliau nad ydynt yn rhai data fel sgriptiau cystrawen a dogfennau cyfeirio os oes angen.

Cipolwg Cyhoeddus

Bydd gan holl ddefnyddwyr Banc Data SAIL fynediad i gyflwyno eu syniadau ymchwil i’n Panel Defnyddwyr sydd wedi’i gyfansoddi o aelodau’r cyhoedd. Wrth asesu cynigion ymchwil, mae Pwyllgorau Moesegau Ymchwil (REC) yn rhoi ystyriaeth ffafriol i gynigion sy’n cynnwys cyfranogiad cyhoeddus o ansawdd da ar gam cynnar. Mae hyn yn dystiolaeth ac yn sicrwydd i’r REC bod yr ymchwil sy’n cael ei wneud yn foesegol gadarn ac er budd y cyhoedd.

Pecynnau

Ein 3 strwythur prisio adennill costau. Mae Banc Data SAIL yn cael ei weithredu ar sail ‘ddielw’ a bwriedir iddo fod yn hygyrch ac yn fforddiadwy i’r sbectrwm ehangaf posibl o’r gymuned ymchwil. Ariennir rhai elfennau o SAIL yn rhannol o ffynonellau canolog, ac felly fe’u darperir i’r gymuned ymchwil ar gyfradd sydd wedi’i sybsideiddio yn drwm, ac mae’n rhaid i elfennau eraill gael eu hariannu yn llawn gan brosiectau sy’n defnyddio’r gwasanaeth SAIL.