Cymeradwya ethau ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae’r Panel Adolygu Llywodraethu Gwybodaeth (IGRP) yn darparu cyfarwyddyd a chyngor annibynnol ar bolisïau, gweithdrefnau a phrosesau Llywodraethu Gwybodaeth ar gyfer Banc Data SAIL. Mae’r Panel yn adolygu’r holl gynigion i ddefnyddio Banc Data SAIL i sicrhau eu bod yn briodol ac er budd y cyhoedd, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o wahanol sefydliadau a sectorau

Mae’r holl weithgareddau a gyflawnir gyda Gwyddoniaeth Data Poblogaeth wedi’u dylunio i weithio gyda’r cyhoedd mewn trefniant cydweithredol dwy ffordd sy’n cynnwys y cyhoedd, cleifion, ymarferwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill fel cyd-ymgeiswyr ar gynigion ymchwil neu fel aelodau o grwpiau llywio ar gyfer datblygiadau strategol.

Fe wnaethom sefydlu Panel Defnyddwyr yn 2011 i ddarparu llais cyhoeddus a mesur derbynioldeb cymdeithasol ar ein gwaith. Yn swyddogaeth graidd Gwyddor Data Poblogaeth mae hefyd yn darparu barn y cyhoedd ar waith mentrau cysylltiedig.

Cynhelir Banc Data SAIL gan Brifysgol Abertawe ac mae’n rhan o’i nawdd ar gyfer atebolrwydd sefydliadol. Darperir cyfarwyddyd strategol gan Grŵp Rheoli SAIL gyda chanllawiau gan Bwyllgor Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol, a rheolir y gwaith o’i redeg o ddydd i ddydd gan Grŵp Gweithrediadau.

|