Cyfranogiad ac Ymgysylltiad Cyhoeddus

Gwyddoniaeth data am bobl.

Mae’r holl weithgareddau a gyflawnir gyda Gwyddoniaeth Data Poblogaeth wedi’u dylunio i weithio gyda’r cyhoedd mewn trefniant cydweithredol dwy ffordd sy’n cynnwys y cyhoedd, cleifion, ymarferwyr a rhanddeiliaid perthnasol eraill fel cyd-ymgeiswyr ar gynigion ymchwil neu fel aelodau o grwpiau llywio ar gyfer datblygiadau strategol. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cyfranogiad gwirioneddol ymgysylltiedig y cyhoedd mewn cymdeithas ddemocrataidd i ddangos parch, cyfrifoldeb a natur agored tuag at unigolion a chymdeithas.

Gyda’r cyhoedd. Ar gyfer y cyhoedd.

Ymddiriedir ynom i reoli a gwneud y defnydd gorau o ddata iechyd a gweinyddol am y boblogaeth ac rydym yn cydnabod yr angen am dryloywder llawn a hawliau pob un testun data wrth i ni ymdrechu i sicrhau defnydd data cymdeithasol gyfrifol. Ar draws yr adran Gwyddoniaeth Data Poblogaeth, mae gennym gyfarwyddwr cyswllt dynodedig, swyddog cyfranogiad cyhoeddus llawn amser a chydymaith ymchwil llawn amser mewn llywodraethu gwybodaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus, yn ogystal â staff erial yn ein prosiectau cysylltiedig sydd wedi ymrwymo i bolisïau Cyfranogiad ac Ymgysylltiad Cyhoeddus ein grwpiau.

Ymgynghori, Cynhwysiant a Chyd-gynhyrchu.

Ers creu Gwyddoniaeth Data Poblogaeth, mae ein harbenigedd a’n hymroddiad i gyfranogiad cyhoeddus wedi arwain at lunio polisi cadarn sy’n cynnwys cyfres gynhwysfawr o egwyddorion canllaw, wedi’u hysbysu gan amrywiaeth eang o lenyddiaeth ymchwil, sy’n cydymffurfio â Safonau trwyadl y DU ar Gyfranogiad Cyhoeddus.

Ein hegwyddorion canllaw…

  1. Mae’n ddyletswydd arnom i weithio gyda’r cyhoedd ac o’r herwydd mae gennym ymrwymiad strategol i gyfranogiad ac ymgysylltiad cyhoeddus.
  2. Rydym wedi ymrwymo i ragoriaeth o ran cyfranogiad ac ymgysylltiad cyhoeddus ystyrlon.
  3. Rydym yn parchu heterogenedd ac yn cynnig cyfleoedd cynhwysol i aelodau’r cyhoedd ymgysylltu a chymryd rhan.
  4. Rydym wedi ymrwymo i dryloywder, eglurder diben a meithrin cysylltiadau parchus mewn gweithgareddau cyfranogiad ac ymgysylltiad cyhoeddus.
  5. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi cyfraniad ein staff ar gyfer eu gweithgareddau cyfranogiad ac ymgysylltiad cyhoeddus.
  6. Rydym yn asesu, yn adrodd ac yn gweithredu ar effaith cynnwys y cyhoedd ac ymgysylltu â nhw.

|