Dod â Data Newydd i mewn i FANC DATA SAIL

Rhannu Data, Buddsoddi yn y Dyfodol

Mae llawer o fanteision i’w cael o ailddefnyddio data a gasglwyd fel mater o drefn yn ddiogel ac mae cyfrannu data at Fanc Data SAIL yn cynrychioli buddsoddiad ar gyfer y dyfodol. Drwy gynyddu’r casgliadau o ddata o fewn Banc Data SAIL, mae adnodd gwerthfawr yn bodoli ar gyfer cysylltiadau data y gellir ei ddefnyddio i gynnal ymchwil a gwerthusiadau hydredol sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Lanlwytho Data o Unrhyw Leoliad Daearyddol

Mae tîm Banc Data SAIL yn brofiadol o ran cefnogi prosiectau sy’n defnyddio setiau data allanol nad ydynt yn Gymreig (e.e. Ystadegau Cyfnodau Ysbytai (HES) o Loegr) ac mae’n cynnig cymorth i ymchwilwyr â’r broses gaffael data.

Amgylchedd Dibynadwy ar gyfer Storio a Dadansoddi Data Mawr

Gellir dod â data i mewn i Fanc Data SAIL o unrhyw ffynhonnell a bydd yn elwa ar ei fethodolegau diogelu a rheoli data sydd wedi’u hen sefydlu a sydd wedi creu amgylchedd unigryw ar gyfer hafan ddiogel, cysylltiadau data a dadansoddi data. Mae’r seilwaith cyfrifiadura perfformiad uchel yn sicrhau nad oes cyfyngiadau o ran gallu storio ac effeithlonrwydd prosesu data.

Setiau Data Prosiect-benodol – Cysylltu Data Newydd â Data SAIL

Sut mae Data Newydd yn Cael ei Ddiogelu

Os ydych yn dymuno lanlwytho data ychwanegol i gael ei gysylltu â data SAIL ar gyfer eich prosiect eich hun yn unig, gelwir hyn yn set ddata prosiect-benodol. Mae perchennog y prosiect yn gyfrifol am y set ddata ac am sicrhau nad oes unrhyw ddata adnabyddadwy neu risg uchel wedi’i gynnwys ynddo.

Cyfyngir mynediad at setiau data o’r fath a dim ond pobl gymeradwy sy’n gweithio ar eich prosiect sy’n cael caniatâd i ddefnyddio’r set ddata ar gyfer dadansoddi. Er mwyn cynnwys data newydd o ffynonellau eraill, bydd angen cymeradwyaeth IGRP cyn i’r data gael ei lanwytho i Fanc Data SAIL.

Mae’r system SAIL yn cynnwys y gallu i lwytho, anonymeiddio a chysylltu’ch data â setiau data SAIL sy’n bodoli eisoes. Felly ar ôl ei lanlwytho, gallwch ddefnyddio amgylchedd diogel Banc Data SAIL i’w gyrchu ar y cyd â setiau data SAIL eraill y gofynnir amdanynt i ychwanegu ehangder i’ch ymchwil.

Wedi i’ch prosiect ymchwil gael ei gwblhau, caiff pob set ddata ei harchifo.


Setiau Data Craidd a Chraidd-gyfyngedig – Rhannu’ch Data â’r Gymuned Ymchwil Ehangach

Mae Banc Data SAIL yn cynnal ac yn diogelu nifer o setiau data gwerthfawr a ddarparwyd yn hael gan amrywiaeth o sefydliadau i’w defnyddio gan gymunedau ymchwil er budd cymdeithas. Rydym yn gweithio’n agos â darparwyr data yn unol â threfniadau diwydrwydd dyladwy a Llywodraethu eu sefydliad ac yn amodol ar gytundeb rhannu data.

Gellir cyflwyno data i SAIL a threfnu ei fod ar gael ar gyfer ymchwil fel un o ddau fath:

Craidd

Gall y setiau data hyn gael eu darparu ar gyfer cysylltu trwy’r broses ymgeisio safonol

Craidd-gyfyngedig

Gellir trefnu bod y setiau data hyn ar gael i’w cysylltu yn amodol ar gymeradwyaeth gan ddarparwr y data yn ychwanegol at y broses ymgeisio safonol

Ar ôl i’r cytundeb rhannu data gael ei lofnodi, gall y darparwyr data ddechrau lanlwytho eu data eu hunain trwy ddilyn y camau yn y fideo isod:

Sut Ydw i’n Lanlwytho Fy Nata? Sut Ydw i’n Gwneud Cais i Lanlwytho Fy Nata?

Gwybodaeth a Dogfennau Ychwanegol

Sut i wneud cais i lanlwytho data i Fanc Data SAIL:
description Ffurflen Gais i Gaffael Data
description Ffurflen Gwmpasu Set Ddata Newydd

Yn dilyn cymeradwyaeth caffaeliad:
description Cytundeb Rhannu Data

Rhagor o wybodaeth am ein dulliau o drosglwyddo data a gwneud data ynghylch person yn ddienw:
description Strwythur Allforio Ffeiliau ar Lefel Person a Throsglwyddo Data
description Strwythur Allforio Ffeiliau ar Lefel Cyfeiriad a Throsglwyddo Data