Sut y Gellir Defnyddio DATA SAIL

Mae ehangder a chyfoeth y data a gedwir o fewn Banc Data SAIL o safon fyd-eang. Â mwy na 10 biliwn o gofnodion data sy’n seiliedig ar berson i ddewis rhyngddynt dyma YR adnodd i’w ddefnyddio i roi’r cydraddoldeb daearyddol mae’n ei haeddu i’ch ymchwil.

Mae data SAIL yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd mewn ystod o astudiaethau ymchwil a ariennir yn allanol ac mae Banc Data SAIL yn arwain ac yn cydweithio â grwpiau ymchwil yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Astudiaethau Graddfa Fawr

A yw eich ymchwil yn mynnu bod y canlyniadau’n cael eu cefnogi’n empirig trwy eglurhad pellach? A oes arnoch angen grŵp sampl sy’n gynrychioliadol o boblogaeth fwy ar gyfer cyffredinololi?

Mae Cronfa Ddata SAIL yn dal cyfoeth o ddata cyffredinol a gasglwyd ar boblogaeth gyfan am hyd at 20 mlynedd. Os yw maint sampl yn bwysig, efallai y bydd ein cyfoeth o gofnodion poblogaeth yn dal y data sydd arnoch ei angen i roi’r hwb sydd ei angen i’ch prosiect.

Mae Banc Data SAIL wedi’i gynnwys yn llwyddiannus mewn nifer o astudiaethau cysylltiadau data Cenedlaethol a Rhyngwladol ochr yn ochr â data o ffynonellau eraill sy’n galw am y sampl fwyaf posibl.

Astudiaethau graddfa fawr cyhoeddig yn defnyddio SAIL:


Astudiaethau Carfan

Os yw eich ymchwil yn astudio carfannau â nodweddion neu gyflyrau penodol, yna mae gan Fanc Data SAIL ddata hydredol sydd ar gael i chi ei ddefnyddio i gefnogi damcaniaeth eich ymchwil. Mae Cronfa Ddata SAIL wedi cipio cofnodion unigol o boblogaeth gyfan yn cwmpasu rhwng 10 a 20 mlynedd.

Mae cymariaethau traws-garfan lle mae data Cymreig yn cael ei gymharu â data o wlad arall i nodi tebygrwyddau neu wahaniaethau rhwng poblogaethau neu grwpiau yn ffordd wych o ddefnyddio Data SAIL. Mae’n cynnig adnodd gwerthfawr fel grŵp rheoli meincnod ar gyfer eich astudiaeth gysylltiadau data.

Felly, p’un a yw eich ymchwil yn ôl-weithredol neu’n arfaethedig, mae Data SAIL yn lleihau’r gost ac amser sylweddol sy’n gysylltiedig â chasglu data hydredol ar gyfer astudiaethau carfan arsylwadol. Mae hefyd yn lleihau’r cyfraddau gadael sydd fel arfer yn gysylltiedig â chasglu data yn y tymor hir.

Astudiaethau carfan a gyhoeddwyd yn ddefnyddio SAIL:


Astudiaethau Rheoli Achos

Oherwydd y cyfoeth o ddata sy’n bresennol, mae SAIL yn werthfawr ar gyfer astudiaethau rheoli achos lle mae canlyniadau’n cael eu cymharu ym mhresenoldeb ac absenoldeb datguddiadau neu ymyriadau. Gall ymchwil epidemiolegol elwa’n fawr o ddata cysylltiedig Banc Data SAIL. Nid yn unig rydym yn dal biliynau o gofnodion iechyd sy’n seiliedig ar berson i roi cryfder i’ch astudiaeth, mae Banc Data SAIL hefyd yn dal data ychwanegol i roi golwg fwy crwn i’ch astudiaeth megis gwasanaethau cymdeithasol, addysg, data iechyd a data iechyd meddwl.

Byddai unrhyw ymchwil nad oes angen ei chynnal ar boblogaeth o leoliad daearyddol penodol yn elwa o gysylltiadau data sy’n defnyddio data SAIL e.e. astudiaethau sy’n galw am gofnodion o grwpiau penodol fel menywod beichiog, pobl o grŵp oedran penodol neu bobl â salwch penodol ac ati.

Astudiaethau rheoli achos a gyhoeddwyd yn ddefnyddio SAIL:


 data poblogaeth sydd mor gyfoethog gall SAIL ddarparu meintiau mawr o ddata gweithredol o safon uchel ar gyfer eich prosiect ymchwil er mwyn sicrhau dilysrwydd y canlyniadau. O samplu poblogaeth gyfan hyd at samplu achosion critigol, gellir defnyddio cofnodion poblogaeth cysylltiedig cynhwysfawr Banc Data SAIL i greu’r grŵp cywir iawn ar gyfer eich gofynion penodol.

Astudiaethau samplu pwrpaspl cyhoeddedig yn defnyddio SAIL: