Telerau ac Amodau

Drwy gyrchu safle Banc Data SAIL (www.SAILDatabank.com) rydych chi’n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau a’r amodau hyn. Mae’ch defnydd o’r Wefan yn cadarnhau eich bod yn cytuno i’r Telerau.

Polisi Preifatrwydd

Mae’r Wefan yn parchu’ch hawl i breifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol byddwch chi’n ei darparu i ni. (Gweler y Polisi Preifatrwydd a Chwcis ar wahân am ragor o fanylion)

Defnydd o Gynnwys

  • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth gyffredinol a’ch defnydd yn unig. Gellir ei newid heb roi unrhyw rybudd.
  • Nid ydym ni nac unrhyw drydydd partïon yn darparu unrhyw warantiad neu warant o ran cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnrwydd neu addasrwydd y wybodaeth a’r deunyddiau a geir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a deunyddiau o’r fath gynnwys anghywirdebau neu gamgymeriadau ac rydym yn eithrio’n benodol atebolrwydd am unrhyw anghywirdebau neu wallau o’r fath i’r graddau mwyaf posibl a ganiateir yn ôl y gyfraith.
  • Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon yn gyfangwbl ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn ni’n atebol am hynny.
  • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sy’n eiddo i ni neu sydd wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys dyluniad, cynllun, golwg, ymddangosiad a graffeg, ond nid yw’n gyfyngedig iddynt. Gwaherddir atgynhyrchu ac eithrio yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sy’n rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
  • Gallai defnydd o’r wefan hon heb hawl i wneud arwain at hawliad am iawndal a/neu gallai fod yn dramgwydd troseddol.
  • O bryd i’w gilydd gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni at wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi er mwyn darparu rhagor o wybodaeth. Nid ydynt yn dynodi ein bod yn cymeradwyo’r wefan neu’r gwefannau. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan neu’r gwefannau cysylltiedig.
  • Mae’ch defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o’r fath ddefnydd o’r wefan yn amodol ar ddeddfau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.